Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1
DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Fashion Solution : Fashion Solution B.V. gevestigd te Amsterdam;
b. Opdrachtgever: Degene die met Fashion Solution voornoemd een overeenkomst sluit c.q. heeft gesloten;
c. Opdracht: Alle werkzaamheden die uit hoofde van genoemde overeenkomst met de opdrachtgever door Fashion Solution worden uitgevoerd.

ARTIKEL 2
TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Fashion Solution en op alle overeenkomsten gesloten met Fashion Solution.
2.2 Afwijkingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst met Fashion Solution zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen met Fashion Solution.
2.3 Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever en van de voorwaarden van Fashion Solution afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Fashion Solution zijn aanvaard.

ARTIKEL 3
AANBOD, OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever, de offerte c.q. opdracht schriftelijk (door ondertekening van de offerte) aanvaardt. De overeenkomst wordt uitgevoerd indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na aanvaarding van de offerte de overeenkomst bij aangetekend schrijven heeft opgezegd.
3.2 Kosten voortvloeiend uit wijziging van de opdracht door de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen steeds schriftelijk worden bevestigd door Fashion Solution.
3.3 Overeenkomsten betreffende aanvaarding van de opdracht worden in alle gevallen afspraken omtrent kosten, tijdspad etc. contractueel vastgelegd. Overeenkomsten worden aangegaan voor een bepaalde tijd en mogen door de opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd.
3.4 De door Fashion Solution geleden schade waarvoor de opdrachtgever ingeval van onregelmatige opzegging aansprakelijk is, bedraagt tenminste het volledige honorarium dat Fashion Solution zou hebben genoten indien de onregelmatige opzegging niet zou hebben.
3.5 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.6 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Fashion Solution zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten van Fashion Solution af te nemen. Het feit dat diensten op enig tijdstip door Fashion Solution worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze diensten te allen tijde worden aangeboden. Fashion Solution is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.7 Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Fashion Solution niet en de opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan dergelijke kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten.

ARTIKEL 4
HONORARIUM
4.1 De door Fashion Solution te verrichten werkzaamheden worden verricht tegen de door Fashion Solution vastgestelde tarieven die gelden op het moment van het verlenen van de opdracht.
4.2 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.3 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door Fashion Solution, indien door de klant voor aanvang van de opdracht aangegeven, een gespecificeerde nota verstrekt. Indien de wijze van specificatie niet aangegeven is door de opdrachtgever, staat het Fashion Solution vrij de wijze van specificatie zelf te bepalen.
4.4 De honorering voor het vervullen van een opdracht zijn te vinden onder deze link: Vacature Plaatsen
4.5 Werving middels advertentie; de kosten van de advertenties zijn afhankelijk van de media keuze, de grootte van de advertentie en het aantal plaatsingen. De advertentiekosten plus gemaakte additionele kosten worden direct aan de opdrachtgever doorberekend. Werving middels advertentie; alleen na schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever.
4.6 Uitzenden & Detacheren, de fee regeling is per opdracht verschillend en wordt schriftelijk overeengekomen.
4.7 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de door Fashion Solution te werk gestelde gedetacheerde of uitzendkracht een arbeidsovereenkomst aan te bieden nadat de gedetacheerde een periode van 1050 gewerkte uren heeft afgerond. Indien de opdrachtgever de gedetacheerde binnen deze 1050 gewerkte uren een arbeidscontract aanbiedt, zal het detacheringbureau (Fashion Solution) een fee factureren aan de opdrachtgever, berekend over de nog openstaande uren vermeerderd met de gederfde werving & selectie kosten.
4.8 Alle overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief 21% BTW.

ARTIKEL 5
BETALING
5.1 Indien betaling na voltooiing c.q. beëindiging van de opdracht wordt overeengekomen is de
opdrachtgever verplicht het verschuldigde c.q. resterende bedrag te voldoen binnen 14 dagen na
factuurdatum.
5.2 Afwijkende betalingsafspraken zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
5.3 Indien de opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is hij, na door of namens Fashion Solution schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, een boeterente verschuldigd van 1,5% per maand over het verschuldigde bedrag met ingang van de dag waarop betaald had moeten zijn tot aan die per algehele voldoening.
5.4 Alle aan de opdrachtgever in eigendom of mede-eigendom toebehorende goederen, welke Fashion Solution onder zich heeft, strekken tot onderpand voor de voldoening door de opdrachtgever van hetgeen deze aan Fashion Solution opeisbaar verschuldigd is.
5.5 In geval van in- en buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever naast de hoofdsom en de rente voornoemd in sub 3 en de wettelijke rente over de hoofdsom vanaf de datum der ingebrekestelling tot aan die der algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke 15% (ex BTW) van de openstaande hoofdsom belopen met een minimum van € 495,=. De gehoudenheid tot voldoening van de buitengerechtelijke kosten volgt reeds uit de ingebrekestelling door of namens Fashion Solution.
5.6 Fashion Solution is gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten indien en voor zover de opdrachtgever zich op enig moment niet houdt aan zijn betalingsverplichtingen.
5.7 Betaling door de opdrachtgever dient via iDEAL, MR Cash of creditcard te geschieden, voorafgaand aan de afname van een dienst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6
AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Fashion Solution aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, diefstal en verlies daaronder begrepen, aan goederen van de opdrachtgever en/of van derden, die Fashion Solution uit enige hoofde onder zich heeft.
6.2 Fashion Solution aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, diefstal en verlies daaronder begrepen, aan goederen van de opdrachtgever en/of van derden, van personen die door Fashion Solution zijn geplaatst bij de opdrachtgever of worden gedetacheerd bij de opdrachtgever.
6.3 Fashion Solution is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.
6.4 Op alle rechten van industriële en intellectuele aard met betrekking tot van Fashion Solution afkomstige of door haar gebruikte adviezen, informatie, werkwijze etc. wordt en/of blijft uitsluitend Fashion Solution rechthebbende, ook al heeft de opdrachtgever een aandeel in de totstandkoming daarvan gehad of zijn aan de opdrachtgever voor de vervaardiging of het gebruik daarvan kosten in rekening gebracht. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Fashion Solution voorbehouden. De verwerking van de aan Fashion Solution door de opdrachtgever verstrekte bestanden en gegevens blijven eigendom van de opdrachtgever en Fashion Solution is verplicht deze op eerste vordering van de opdrachtgever aan de opdrachtgever te geven.
6.5 De opdrachtgever is verplicht Fashion Solution nauwkeurig, tijdig en in de benodigde vorm de gegevens, documentatie etc. te verschaffen, die naar mening van Fashion Solution voor de uitvoering van opdrachten nodig of bevorderlijk zijn.
6.6 Mocht de opdrachtgever de kandidaat niet in het sollicitatieproces opnemen, zal de opdrachtgever de gegevens en documenten, die Fashion Solution heeft aangeleverd, niet langer dan maximaal 4 weken bewaren. Daarna moeten deze gegevens vernietigd worden door de opdrachtgever.
6.7 Fashion Solution is niet eindverantwoordelijk voor de privacy policy procedure van de opdrachtgever, maar tevens ook niet voor het uitvoeren van de privacy policy van de opdrachtgever.

ARTIKEL 7
GEHEIMHOUDING
7.1 Fashion Solution is steeds gehouden tot geheimhouding jegens derden van al hetgeen haar ter kennis komt tijdens de uitvoering van de opdrachten voor de opdrachtgever tenzij noodzakelijk of bevorderlijk voor uitvoering van de werkzaamheden. De gehoudenheid tot geheimhouding geldt tevens na beëindiging van de werkzaamheden c.q. ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 8
UITVOERINGSDUUR
8.1 Door Fashion Solution opgegeven tijden waarbinnen de overeenkomst zal worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering.
8.2 Fashion Solution zal naar beste weten en kunnen de haar verstrekte opdracht uitvoeren.
8.3 Elke aanspraak tegen Fashion Solution ter zake van enige handeling vervalt, indien de opdrachtgever niet per aangetekend schrijven heeft gereclameerd en binnen 14 dagen nadat de handeling aan de opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend kon zijn en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van de einddeclaratie van Fashion Solution.
8.4 Een reclame van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van de werkzaamheden niet op, noch geeft zulks de opdrachtgever recht op verrekening en/of compensatie.
8.5 De aansprakelijkheid van Fashion Solution is beperkt tot de nakoming van de omschreven
verplichtingen. Fashion Solution is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever direct of indirect geleden schade.
8.6 Iedere eventuele aansprakelijkheid van Fashion Solution vervalt indien de opdrachtgever enige, uit de met Fashion Solution gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt.

ARTIKEL 9
ONTBINDING
9.1 De opdrachtgever die niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden of enige andere met Fashion Solution gesloten overeenkomst, zomede ingeval van surseance van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de opdrachtgever, wordt geacht in gebreke te zijn.
9.2 Fashion Solution zal dan gerechtigd zijn de tussen haar en de opdrachtgever bestaande
overeenkomst(en) voor zover deze nog niet is (zijn) uitgevoerd, ontbonden te verklaren en ter zake schadevergoeding te vorderen indien na aanmaning bij aangetekend schrijven geen betaling volgt binnen 8 dagen ofwel indien bij faillissement of surséance, de curator of bewindvoerder, niet verklaart de overeenkomsten gestand te willen doen onder het stellen van zekerheid voor de richtige nakoming van de overeenkomst(en).

ARTIKEL 10
ACCOUNT EN VEILIGHEID
10.1 De opdrachtgever is gehouden bij het aanmaken van het account of het aanmelden via mail de juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de opdrachtgever onverwijld te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de opdrachtgever onverwijld te worden aangevuld.
10.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.
10.3 De opdrachtgever dient Fashion Solution onverwijld op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount.
10.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn account zodanig te gebruiken dat het functioneren van de website van Fashion Solution in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.
10.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan het zijn account anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken
10.6 Fashion Solution streeft ernaar de website zoveel mogelijk beschikbaar te hebben. Ten behoeve van onderhoud kan Fashion Solution delen van de website buiten gebruik stellen. Fashion Solution zal dit tot een minimum beperken en dit tijdig aan de opdrachtgever mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet van Fashion Solution kan worden gevergd.
10.7 De opdrachtgever en Fashion Solution zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

ARTIKEL 11
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
11.1 De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de website en op de inhoud van de website berusten bij Fashion Solution, tenzij anders is vermeld. Het is de opdrachtgever niet toegestaan iets van het platform te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Fashion Solution, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op de website.

ARTIKEL 12
PRIVACY
12.1 Op het gebruik van de website en bij de afname van diensten is het Privacy Statement van Fashion Solution van toepassing.

ARTIKEL 13
TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Op deze voorwaarden, alsmede op offertes en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk A2895 betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.